Certyfikaty

HACCP jest systemową procedurą
 identyfikacji i szacowania zagrożeń
 bezpieczeństwa żywności, z punktu 
widzenia jej jakości zdrowotnej oraz 
ryzyka wystąpienia tych zagrożeń
 podczas przebiegu wszystkich
 etapów produkcji i dystrybucji. Jest 
to również podejście mające na celu
 określenie metod ograniczania tych
 zagrożeń. System HACCP pozwala
na uzyskanie pewności, że zakład
 wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odnie
sieniu do przepisów, zasad dobrej
 praktyki produkcyjnej, dobrej prak
tyki higienicznej i potrzeb klientów.